Veuillez choisir votre langue:

 

 

BLUE ECONOMY

INSPIREERT ONS !

 

 

GRONDREINIGING

 

Biologisch

Het basisprincipe van de biologische reiniging bestaat erin de aanwezige olie in de vervuilde grond om te zetten in onschadelijke stoffen zoals water en CO2. Meestal zijn deze verontreinigde gronden afkomstig van tankstations, oliedepots, lekkende mazouttanks, calamiteiten, ...

 

Fysisch / chemisch

Bij fysico-chemische reiniging gaat men een bodem door speciale opeenvolgende technieken, opsplitsen in verschillende fracties om het sterk verontreinigd slib en organisch materiaal uit de grondpartij af te voeren en te storten. Andere fracties kunnen hergebruikt worden als secundaire opvulstoffen.

 

Deze techniek is geschikt voor zanderige tot leemige gronden verontreinigd met zware oliesoorten (bv. afvalolie, motorolie, hydraulische olie), zware metalen (galvanische industrie), PAK’s (wegeniswerken, gasfabrieken) en chloorhoudende producten (bv. droogkuisproducten, PCB’s). Diverse minerale afvalstromen zoals veegzand, rioolslib, kolkenslib, carwashslib enz… worden ook via deze techniek gerecycleerd tot herbruikbare materialen..

 

 

Thermisch

Sterk verontreinigde gronden die niet op biologische of fysico/chemisch wijze kunnen gereinigd worden, kunnen d.m.v. thermische reinigingstechnieken verwerkt worden op voorwaarde dat de verontreiniging door opwarming in de gasfase kan omgezet worden. Typische verontreinigingen hiervoor zijn: zware motorolie, PAK’s, maar ook een zwaar metaal zoals kwik.


 

AFVALSTOFFENVERWERKING

 

Diverse verontreinigde minerale afvalstromen kunnen bij Carmans aangeleverd worden zoals veegvuil, rioolslib, kolkenzand, carwashslib, filterzand, zand van zandvangers, zand van olie water afscheiders, ...